Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"

Facultatea de Arhitectura

Decan: prof.dr.arh. Zeno Bogdănescu

Specializari: arhitectura (6ani), conservare si restaurare de arhitectura (3ani)

Credite: 360 (arhitectura), 180 (restaurare)


Facultatea de Arhitectura de Interior

Decan: conf.dr.arh. Iulius Ionescu

Specializari: arhitectura de interior, design, mobilier si amenajari interioare

Credite: 300 (design interior), 300 (design produs), 180 (mobilier)


Facultatea de Urbanism si Peisagistica

Decan: prof.dr.arh Sandu Alexandru

Specializari: urbanism si administrarea teritoriului, amenajarea si planificarea peisajului

Credite: 240Admitere 2008


Regulament admitere A5 - 02.06 - Download

Retrospectiva 1990 - 2007

Rezultatele concursului de admitere


Documentele necesare pentru înscriere:

Înscrierea la concursul de admitere în Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere în care candidaţii vor completa, sub responsabilitatea propriei semnături, toate datele solicitate.

Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza în cererea de înscriere dacă solicită traducerea subiectelor în limba maternă.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată; cu menţiunea că absolvenţii de liceu care au susţinut bacalaureatul în anul 2008 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţe tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Toţi candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original, la secretariatul Universităţii la data înmatriculării în anul I din anul universitar 2008-2009;

  • certificat de naştere în copie legalizată;
  • copie după actul de identitate;
  • adeverinţa medicală tip M.S.-18.1.1. eliberată de cabinetele şcolare sau de către medicul de familie;
  • câte două fotografii tip buletin de identitate
  • acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor - în cazul celor orfani de ambii părinţi, adeverinţe de la casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie, copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou-martir al Revoluţiei din decembrie 1989, adeverinţe de venituri ale părinţilor sau susţinătorilor legali ori după caz ale candidaţilor), numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă;
  • acte doveditoare privind profesia părinţilor (lucrători sau pensionari) pentru copiii cadrelor didactice care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere; cu menţiunea că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singură dată şi pentru un singur institut de învăţământ superior;
  • diploma de absolvire a unei facultăţi, în original sau adeverinţa din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăţi;


Pentru a urma concomitent două facultăţi, la concursul de admitere pot participa numai studenţii care, la finele sesiunii de examene din vară a anului universitar 2007-2008 sunt integralişti, şi numai în regim cu taxă, dacă prima facultate se absolvă în regim subvenţionat.

Candidaţii care au obţinut premii la olimpiadele nationale de arte vizuale sau design, organizate de M.E.C.T sau la concursurile internaţionale, pot fi admişi fără examen, astfel: premiul I Arhitectură pentru Facultatea de Arhitectură, premiul II sau III Arhitectură sau premiul I Design pentru Facultăţile de Arhitectură de Interior şi Design şi Urbanism.

La înscriere, candidaţii primesc o legitimaţie de concurs pe care o vor păstra cu grijă şi o vor prezenta ori de câte ori este nevoie şi este solicitată la controalele comisiile de admitere.

Prin înscriere, candidaţii acceptă implicit condiţiile prezentului regulament.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de: 150 RON (1.500.000 lei vechi) pentru formele de învăţământ în sistem integrat licenţă şi master 300 de credite (5 ani) şi 360 de credite (6 ani); 100 RON (1.000.000 lei vechi) pentru formele de învăţământ cu licenţă 180 de credite vor (3 ani) sau 240 de credite (4 ani)

Sunt scutite de taxa de înscriere la concursul de admitere categoriile stabilite conform legii şi cuprinse în prezentul Regulament.

Taxele de înscriere pentru concursul de admitere se vor achita în zilele lucrătoare ale perioadei de înscrieri la: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - Sucursala Lipscani în contul: Cod IBAN RO65RNCB0090000508480011.Desfăşurătorul concursului de admitere în anul I sesiunea septembrie 2008:

26 august – 1 septembrie 2008, între orele 9,00 – 16,00

Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializarea Arhitectură, master integrat 360 de credite (6 ani) - fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.


2 septembrie 2008

Afişarea listelor nominale ale candidaţilor la specializarea Arhitectura, în ordine alfabetică, repartiţia acestora in sălile de concurs şi intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greşeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere) ora 18,00.

Depunerea portofoliului de lucrări la secretariatul de admitere, pentru evaluarea prin calificativ admis / respins a abilităţilor şi interesului candidaţilor faţă de domeniul designului şi al arhitecturii de interior, în vederea înscrierii în concurs, la specializările Arhitectură de Interior şi Design de Produs, orele 9,00 – 16,00


3 septembrie 2008, începând cu ora 10,00

PROBA UNICĂ DE CONCURS - DESEN (probă desen) specializarea Arhitectură


8 septembrie 2008

Afişarea rezultatelor (contestaţiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată). Expoziţia cu lucrările candidaţilor Afişarea rezultatelor evaluării portofoliilor la specializările Arhitectură de Interior şi Design de Produs.


8 – 10 septembrie 2008 , între orele 9.00 – 16.00

Înscrierea candidaţilor şi plata taxei de concurs la specializările Arhitectură de Interior, Design de Produs (master integrat, 300 credite – 5 ani), Urbanism si Administrarea Teritoriului, Amenajarea şi Planificarea Peisajului (licenţă, 240 credite – 4 ani), Mobilier şi Amenajări Interioare şi Conservare şi Restaurare de Arhitectură - Sibiu (licenţă, 180 credite – 3 ani) - fiecare candidat va primi o legitimaţie care va atesta înscrierea în concurs.
Departament Studii Avansate

Director: Prof.dr.arh. Hanna DERER

Regulament admitere scoala studii avansate. - Download

STUDII MASTER

Programul: Dezvoltare urbana integrata

Programul: Amenajarea teritoriului si dezvoltare regionala

Programul: Arhitectura vernaculara si spatiul sacru

Programul: Conservarea si reabilitarea patrimoniului construit

Programul: Dezvoltare durabila - conceptul integrat al spatiului construit si auditului energetic

Programul: Teoria si practica imaginii pentru invatamint de zi si invatamint la distanta

STUDII ACADEMICE POSUNIVERSITARE

Programul: Restaurarea monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice

Programul: Urbanism si amenajarea teritoriului

ŞCOALA DOCTORALĂ "SPAŢIU, IMAGINE, TEXT, TERITORIU" (SITT)

CURSURI DE PERFECTIONARE

Sunt studii complementare urmarind perfectionarea pe o problema de actualitate intr-un domeniu al formatiei initiale sau al formatiei colaterale care se organizeaza pe una din temele propuse de Universitate la solicitarea unei institutii, sau organizatii avand durata de 1 - 3 luni, cu un program elastic de activitate; cursurile pot fi organizate si direct de catre Universitate fara un contract prealabil cu o alta institutie ( atunci cand se constata o solicitare publica in sensul respectiv.


Contact: Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucuresti, Romania Tel: 0040 21 315 54 82, 0040 21 307 71 33 Fax: 0040 21 312 39 54

Numere de telefon:

Poarta/Informatii: 3077123
Secretariat General: 3077133, 3077136
Relatii internationale: 3077113
Alumni: 3077182
Editura: 3077105
Solicitari in conformitate cu prevederile L.544/2001:

Secr. sef UAUIM, ec. Lucia VLAD, tel. 3077136, fax. 312.39.54
conf.dr.arh. Sergiu NISTOR, tel. 3077186, sergiu_nistor2@yahoo.com


Sursa: http://www.iaim.ro/0 comentarii: